Statuten van de BVVW

Belgische Vereniging Van Wapenverzamelaars

BVVW VZW

Goedgekeurd op de stichtingsvergadering van 24 september 2006  te Strombeek Bever.

TITEL I -  Oprichting – Benaming – Zetel – Doel - Duur.

 

Artikel 1

Op initiatief van Dhr. Frank RODYNS, erkend wapenverzamelaar, werd op 01 Aug 2006 de eerste grondslag gelegd voor de vereniging.

De vereniging draagt de naam « Belgische Vereniging Van Wapenverzamelaars » in het kort B.V.V.W.

 

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd: Keizer Karelstraat 22 te 9120 Melsele, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.

In principe bevindt de zetel zich op het adres van de verkozen voorzitter.  De zetel zal alleszins steeds op het grondgebied van Vlaanderen gevestigd zijn.

Artikel 3

De BVVW heeft als maatschappelijk doel de belangen van de legale wapenverzamelaars in het algemeen en die van de erkende wapenverzamelaars in het bijzonder te behartigen op alle mogelijke vlakken m.b.t. het verzamelen van wapens en munitie.  Daartoe zal de vereniging er onder meer naar streven :

a. Het patrimonium van de erkende wapen- en/of munitieverzamelaar te vrijwaren en te garanderen voor het nageslacht.

b. Het bevorderen van contacten tussen de erkende verzamelaars onderling, met andere verenigingen met gelijkaardig doel en naar de bevoegde overheid toe.

c. Het informeren van haar leden m.b.t. alle relevante informatie betreffende haar doel.

d. Het verlenen van deskundig advies betreffende wapens en munitie aan de bevoegde overheden of verenigingen met hetzelfde doel, die hierom vragen.

e. Constante samenwerking met de bevoegde overheid om het statuut van de erkende wapenverzamelaar voortdurend te optimaliseren.

Artikel 4

De vereniging wordt voor onbepaalde duur gesticht.  Zij kan slechts ontbonden worden volgens de bepalingen van Art. 16 en 30.

Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar doel.  Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

TITEL II -  Leden – Bijdrage - Uitsluiting.

 

Artikel 5

De BVVW is samengesteld uit een onbeperkt aantal leden met een minimum van 5.

Indien dit minimum niet bereikt wordt, is de BVVW van rechtswege ontbonden.

De vereniging bestaat uit actieve leden, toetredende leden en ereleden.

Kandidaat leden zonder legaal wapenbezit en/of erkenning als wapen– en/of munitieverzamelaar worden automatisch geweigerd door de Raad van Bestuur.

Actieve leden:

Om als actief lid aanvaard te worden, moet men conform de wapenwet erkend zijn als wapen- en/of munitieverzamelaar.

Indien een actief lid, wegens omstandigheden buiten zijn wil om, zijn erkenning verliest of stopt met zijn verzameling/erkenning dan valt dit lid terug tot de status van toetredend lid, behoudens bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij het volledig vervallen of opgeven van het wapenbezit (bv. wegens ouderdom) is het lid automatisch ontslagnemend. Op voorstel van de Raad van Bestuur kan dit lid de titel van Erelid verkrijgen.

Toetredende leden:

Toetredende leden zijn leden die nog niet conform de wapenwet erkend zijn als wapen- en/of munitieverzamelaar.

Wapenverzamelaars die niet-vergunningsplichtige wapens verzamelen en wensen toetredend lid te worden, moeten voorgesteld worden door ten minste twee actieve leden. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid dit lid te weigeren indien twijfel over zijn persoon bestaat.

Toetredende leden die reeds 3 jaar aaneensluitend in die hoedanigheid lid zijn worden zonder dat zij erkend zijn als wapenverzamelaar conform de wapenwet, in weerwil van Art.5 lid 2 en bij goedkeuring op de algemene statutaire vergadering, het statuut van actief lid verleend.

Ereleden:

Ereleden zijn fysieke personen of rechtspersonen die vanwege hun bijzondere functie of bijzondere diensten bewezen in het voordeel van de legale wapenbezitter, deze titel verleend krijgen op voorstel van de Raad van Bestuur of een actief lid en bij goedkeuring op de algemene statutaire vergadering. De ereleden nemen niet deel aan het bestuur van de club.

De titel van erelid kan herroepen worden door de algemene statutaire vergadering.

De toetredende en ereleden hebben geen stemrecht bij de algemene en statutaire vergadering.

Artikel 6

Ieder kandidaat lid wordt aanvaard door de Raad van Bestuur en aangesteld als actief, toetredend of erelid met in acht name van de bepalingen van Art 5.

Artikel 7

De actieve en toetredende leden verbinden zich ertoe jaarlijks een bijdrage te betalen aan de vereniging die niet hoger mag zijn dan €1000, deze bijdrage moet de werkelijke werkingskosten van de vereniging  reflecteren en dekken.  De bijdrage dient betaald te worden gedurende het eerste kwartaal van het kalenderjaar.  Een lid dat zijn bijdrage niet voldaan heeft wordt geacht ontslagnemend te zijn.

De lidgelden worden voorgesteld door de Raad van Bestuur en door de algemene statutaire vergadering goedgekeurd.

Artikel 8

Ieder persoon die lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag richten aan de Raad van Bestuur.  Bij de aanvraag moet ofwel een kopie van de geldige erkenning als wapenverzamelaar ofwel een geldig (max. 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag voor wapenbezit met eventueel vermelding van de erkenningnummer geleverd worden. Verdere lidmaatschapsvoorwaarden kunnen worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

De kandidatuur wordt onderworpen aan de Raad van Bestuur. De kandidaat aanvaardt bij toetreding de statuten.

De Raad van Bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering  en beslist over de aanvaarding van de kandidaat bij eenvoudige meerderheid van stemmen

Zijn beslissing is zonder beroepsmogelijkheid en moet niet gemotiveerd worden. De kandidaat wordt schriftelijk ter kennis gebracht van zijn aanvaarding of eventuele weigering.

De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voorstellen na het verloop van een jaar, te rekenen vanaf de beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 9

De actieve en toetredende leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de Raad van Bestuur.

De uitsluiting van een actief of toetredend lid kan slechts uitgesproken worden door een algemene vergadering met een meerderheid van de twee derden der aanwezige stemmen. De Raad van Bestuur mag, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten, op de wapenwet of op het maatschappelijk doel van de vereniging.

 

Artikel 10

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

TITEL III. — Algemene en statutaire vergaderingen

Artikel 11.

De algemene en statutaire vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De toetredende en ereleden mogen aanwezig zijn op de algemene en statutaire vergadering maar hebben slechts een raadgevende stem.

Artikel 12

De bevoegdheden van de algemene en statutaire vergadering zijn:

1° Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake.

2° Het recht om de bestuurders te benoemen en te herroepen.

3°Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren.

4° Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten uit te oefenen.

5° Het recht tot ontslaan van leden.

Artikel 13

De actieve leden worden samen uitgenodigd op de algemene en statutaire vergadering door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een actief lid. Elk actief lid mag, naast zijn eigen stem, maximum 2 volmachten vertegenwoordigen. De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven dat tenminste veertien dagen voor de algemene en statutaire vergadering dient verstuurd te worden. Zij maken melding van de agenda.  Op de algemene en statutaire vergadering kan er enkel gestemd worden over punten die voorheen op de aldus toegezonden agenda staan.

Artikel 14

De Raad van Bestuur kan bij hoogdringendheid de algemene vergadering bijeenroepen, wanneer een eenvoudige meerderheid van de bestuurders daarom verzoekt .

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur wanneer één derde van de “actieve” leden erom verzoekt.

Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één vierde van de “actieve” leden op de agenda geplaatst te worden.

Artikel 15

Alle actieve leden hebben op de algemene en statutaire vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over beslist door de wet of de onderhavige statuten.

In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 16

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten, naar analogie met wat bepaald is in de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 17.

De beslissingen van de algemene en statutaire vergadering worden ingeschreven in een register van de notulen die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden er zonder verplaatsing van het register inzage kunnen van nemen.

Zo de Raad van Bestuur daartoe besluit, kunnen deze beslissingen eventueel schriftelijk ter kennis gebracht worden van belanghebbende derden.

 

TITEL IV  De Raad van Bestuur en het Directiecomité

 

Artikel 18

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens vijf en hoogstens tien bestuurders, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene en statutaire vergadering en verkozen worden door de actieve leden.

De leden van de raad zijn actieve leden.

De raad beslist geldig zodra de helft van zijn leden of vertegenwoordigde leden aanwezig is.

Elk actief lid kan zich kandidaat stellen voor een mandaat als bestuurder. Hij dient, uiterlijk 7 dagen voor de algemene statutaire vergadering, zich schriftelijk kandidaat te stellen bij de voorzitter.

Artikel. 19.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een Directiecomité bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris en een public-relations verantwoordelijke.

Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.

 

Artikel 20

De duur van het mandaat is vastgesteld op 4 jaar. Bij het openvallen van een mandaat in de Raad van Bestuur wordt een voorlopig bestuurder aangesteld om het mandaat van diegene die hij vervangt te volbrengen tot de eerstvolgende algemene statutaire vergadering.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De functie van de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité wordt niet vergoed.

De uitgetreden voorzitters blijven voor het leven ereraadslid.  Zij zijn ter beschikking van de Raad van Bestuur voor advies, indien hen daarom gevraagd wordt.

Artikel 21

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elke bestuurder mag maximum 1 volmacht vertegenwoordigen van een andere bestuurder.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 22

Het Directiecomité voert het dagelijks beheer van de vereniging.  De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waaraan de leden onderworpen zijn.

Artikel 23

Het Directiecomité kan onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één van zijn leden.

Artikel 24

De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 25

De Raad van Bestuur vergadert in principe zes maal per jaar. Een bestuurder die drie maal opeenvolgend afwezig is zonder verontschuldiging, is ontslagnemend.

TITEL V. — Bescherming van gegevens

Artikel 26

Alle leden van de vereniging verbinden zich ertoe de identiteitsgegevens van andere leden als zeer vertrouwelijk te behandelen, zoals in het huishoudelijk reglement verder wordt uiteengezet.

De ledenlijst wordt tevens ook als zeer vertrouwelijk behandeld en beveiligd op de manier beschreven in het huishoudelijk reglement.

TITEL VI — Diverse bepalingen

 

Artikel 27

Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Artikel 28

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene statutaire vergadering, die zal gehouden worden tijdens het eerste kwartaal van ieder jaar.

Artikel 29

De algemene statutaire vergadering zal twee rekeningtoezichters aanwijzen belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en het overleggen van een jaarverslag. Zij worden benoemd voor twee jaar en zijn herkiesbaar.

Artikel 30

De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding van de BVVW uitspreken wanneer twee derde van haar leden fysiek aanwezig zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering neemt echter slechts een geldige beslissing mits een meerderheid van twee derde van de aanwezigen stemgerechtigden, ongeacht het aantal stemgerechtigden aanwezig.

In geval van ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.  De bestemming mag geen politiek karakter vertonen.

Deze eventuele bestemmingen zijn bij voorkeur:

-       Een vereniging met vergelijkbaar doel

-       Een vereniging met een menslievend doel

-       andere

Artikel 31

De algemene statutaire vergadering heeft heden tot bestuurder verkozen: de heren of dames die dit mandaat aanvaarden.

Gedaan te Strombeek Bever  op 24 Sep 2006.