Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK I -  Lidmaatschapsmodaliteiten

Artikel 1

De kandidaten die lid wensen te worden van de vereniging dienen een schriftelijke aanvraag te richten tot de Raad van Bestuur met de volgende inhoud:

-       een ingevuld aanvraagformulier

-       1 recente pasfoto

-       een kopie van de geldige erkenning als wapenverzamelaar (thema mag afgedekt worden) ofwel een geldig (max. 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag voor wapenbezit met eventueel vermelding van de erkenningnummer.

Artikel 2

Alle leden moeten in het eerste trimester van elk jaar een nieuw bewijs van goed zedelijk gedrag aan het bestuur overhandigen.  Dit BGZ mag een kopie zijn maar moet een referentie naar het wapenbezit vermelden.

Alle leden die nalaten een BGZ binnen te brengen in het eerste trimester worden automatisch beschouwd als ontslagnemend lid.

Artikel 3

Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden op de rekening van BVVW  vóór 31 januari van het lopende jaar.  Leden die laattijdig betalen worden beschouwd als ontslagnemend en zullen tot aan de volgende algemene vergadering geschorst worden.

Artikel 4

Alle leden ontvangen uiterlijk op  01 april van het lopende jaar hun nieuwe lidkaart via post of via mail ( via mail in PDF formaat)

HOOFDSTUK II -  Rechten en plichten van de leden

Artikel 5

Ieder lid heeft de verplichting de vereniging en het verzamelen van wapens en munitie op alle momenten in een goed daglicht te stellen en een vriendschappelijke houding onder de leden in stand te houden en te bevorderen.

Artikel 6

Het feit lid te worden of te zijn van de vereniging BVVW betekent kennisname en volledige aanvaarding van de statuten en deze reglementen.

Artikel 7

Ieder lid dat meent het voorwerp te zijn van een verkeerde toepassing van het huishoudelijk reglement of de statuten kan uiterlijk binnen de 10 (tien) dagen schriftelijk bezwaar indienen bij de voorzitter van de RvB.

De RVB zal dan de zaak ten gronde onderzoeken en uitspraak doen, uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift.

Artikel 8

De actieve en toetredende leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de Raad van Bestuur.

De uitsluiting van een actief of toetredend lid kan slechts uitgesproken worden door een algemene vergadering met een meerderheid van de twee derden der aanwezige stemmen.

HOOFDSTUK III -  Beveiliging van de persoonsgegevens

Artikel 9

Alle identiteitsgegevens van de leden worden als strikt vertrouwelijk behandeld. Enkel op uitdrukkelijke wens van het lid zal zijn E-mail of andere gegevens bekend worden gemaakt naar de andere leden van de vereniging.

Buiten de vereniging worden nooit persoonlijke gegevens verspreid, tenzij aan de daartoe bevoegde overheden.

Artikel 10

De ledenlijst wordt slechts bewaard door de leden van het directiecomité van de vereniging.  Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig bewaren van deze ledenlijst.

De ledenlijst wordt enkel bewaard op memorystick in de beveiligde ruimte van de leden van het directiecomité.

Artikel 11

De ledenlijst wordt enkel afgedrukt wanneer er een verzending per post moet gebeuren.

Een afgedrukt exemplaar moet vermeden worden en indien toch aanwezig alsook bewaard worden in de beveiligde ruimte van het lid van het directiecomité.

HOOFDSTUK IV -  Algemene bepalingen

Artikel 12

Alle materialen of toestellen geschonken aan de vereniging blijven eigendom van BVVW. Alleen indien er bij het beschikbaar stellen een schriftelijk eigendomsvoorbehoud wordt opgemaakt is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 13

BVVW behoudt zich steeds het recht voor om andere rechtsmiddelen aan te wenden teneinde haar rechten te vrijwaren of te verdedigen.

Artikel 14

De Raad van Bestuur mag, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten, op de wapenwet of op het maatschappelijk doel van de vereniging.

Artikel 15

De toetredende leden, nog niet erkende verzamelaars, krijgen 2 “peters” toegewezen.

Indien het toetredend lid geen 2 actieve leden kan voorleggen op zijn inschrijvingsformulier voor deze functie, worden deze vervangen door peters aangeduid door de Raad van Bestuur.

De peters zijn steeds actieve leden.

Artikel 16

Het toetredend lid wordt door zijn peters bijgestaan met raad en daad om hem of haar te helpen met de bepaling van het thema van de verzameling, allerhande vragen en de indiening plus opvolging van de nodige wettelijke documenten om erkend verzamelaar te worden.

Problemen of vragen waarop de peters geen antwoord weten kunnen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Artikel 17

Dit reglement geldt voor alle leden van BVVW ongeacht of ze toetredend of actief lid zijn.

 

 

Diest, Jan 2007

De Raad van Bestuur